Regulamin konkursu "Bezludna wyspa"

REGULAMIN:

§ 1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez firmę Mehlich&Ochman s.c., (ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów) na stronie https://www.facebook.com/fabrykazapachu/.

1.2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3. Użyte w tym Regulaminie określenia oznaczają:

  1. Konkurs – Bezludna wyspa” organizowany przez Mehlich&Ochman s.c.;
  2. Zadanie konkursowe – zadanie, którego wypełnienie warunkuje udział w Konkursie;
  3. Użytkownik – osoba spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie;
  4. Organizator: Mehlich&Ochman s.c., (ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów).

1.4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 10.06.2021 r. do 17.06.2021 r. do godziny 23:59. Publikacja wyników nastąpi do 7 dni roboczych po zakończeniu konkursu.

1.5. Mehlich&Ochman s.c. zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu, jeżeli nie jest możliwe dalsze jego prowadzenie zgodnie z wymogami zasadności i rzetelności. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o tym fakcie na stronie https://www.facebook.com/fabrykazapachu/.

1.6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wykonanie zadania określonego w poście konkursowym na stronie https://www.facebook.com/fabrykazapachu/.

1.7. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.8. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie dla celów niniejszego konkursu w celu komunikacji Organizatora z Uczestnikiem, przekazania nagrody.

1.9. Po przekazaniu nagrody zwycięzcom konkursu dane osobowe Uczestników zostaną trwale usunięte , nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim. Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne.

1.10. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu.

1.11. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO.

1.12. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na publikowanie nadesłanej przez siebie pracy, wykorzystanie jej przez Organizatora w celach promocyjnych i marketingowych.

1.13. Poprzez przesłanie Zadania konkursowego Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego zadania konkursowego oraz że przesłane zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do w/w zadania konkursowego. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z przesłanym na konkurs zadaniem, Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.

1.14. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

1.15. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

§2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Aby wziąć udział w konkursie, należy pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/fabrykazapachu/ opublikować komentarz opisujący jeden, ulubiony zapach który uczestnik zabrałby ze sobą na bezludną wyspę oraz wyjaśnienie, skąd taki wybór. Forma publikacji jest dowolna - opis, zamieszczony w komentarzu może być tekstem/obrazkiem/materiałem wideo. Komentarze nie mogą być edytowane po upływie terminu zgłoszeń.

2.2. Poprzez przystąpienie do konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.3. Udział w konkursie jest bezpłatny i nieobowiązkowy. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły, co najmniej 13 rok życia. Uczestnicy niepełnoletni (od 13 roku życia) mogą brać udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania na to zgody od swoich przedstawicieli ustawowych.

2.4. Pracownicy firmy Mehlich&Ochman s.c., spółek z nią powiązanych, jak również inne osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z organizacją konkursu nie mogą w nim uczestniczyć.

2.5. Uczestnicy podający nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłaszający do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody. W przypadku wielokrotnej rejestracji przez tę sama osobę uwzględniona zostanie tylko pierwsza rejestracja danego Uczestnika.

2.6. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.

2.7. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona zwycięzców, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora jego pracy oraz imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu na stronie Konkursu lub/i na stronie www Klienta.

§ 3. PRZEBIEG KONKURSU

3.1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisje konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”) w 3 osobowym składzie. Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszych pod względem uzasadnienia zgłoszeń konkursowych.

3.2. Szczegółowe informacje o zasadach udziału w Konkursie i jego przebiegu, przekazuje się uczestnikom w poście umieszczonym na fanpage’u https://www.facebook.com/fabrykazapachu/ 10.06.2021 r. oraz w niniejszym regulaminie.

3.3. Każdy z Uczestników ma prawo do podjęcia tylko jednej próby udziału w Konkursie.

3.4. Uczestnikowi udostępniającemu dane, o których mowa w punkcie 2.1 przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania lub prawo do ich usunięcia.

3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców usług internetowych, za pośrednictwem których Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikami, możliwość dostępu Uczestników do portalu społecznościowego Facebook.com lub do profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.com, a także za indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, bądź ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do Internetu.

3.6. Uczestnicy konkursu podszywający się pod osoby trzecie celem zwiększenia swych szans w konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące prace osób trzecich w szczególności w celu określonym powyżej będą automatycznie usuwani z udziału w konkursie, a ich dane blokowane we wszelkich przyszłych przedsięwzięciach konkursowych lub promocyjnych organizatora.

3.7. W konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłącznie osób trzecich.

3.8. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

§ 4. NAGRODY

4.1. Każdy z Uczestników ma prawo wygrać tylko jedną nagrodę.

4.2. Opisy nagród, wybranych przez Mehlich&Ochman s.c., znajdują się na stronie https://www.facebook.com/fabrykazapachu/, poświęconej udziałowi w Konkursie. Nagród nie można wymienić na gotówkę ani na inne nagrody.

4.3. Nagrody:

  • 10x damski 069W (inspirowany YSL Parisienne) 100ml.
  • 10x męski 297M (inspirowany Guerlain L'Homme Ideal) 100ml.

Wśród laureatów może znaleźć się maksymalnie 10 kobiet i 10 mężczyzn. Przy niewystarczającej liczbie zgłoszeń konkursowych uczestników danej płci, organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby osób nagrodzonych w konkursie.

Każdy laureat otrzyma 1 flakonik perfum.

4.4. Laureaci zostaną ogłoszeni na stronie internetowej https://www.facebook.com/fabrykazapachu/ nie później niż 7 dni po zakończeniu zgłaszania prac konkursowych.

4.5. Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora konkursu o wyniku na stronie https://www.facebook.com/fabrykazapachu/.

4.6. Laureaci zobowiązani są, w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do grona Laureatów Konkursu, wysłać poprzez Messenger na stronie https://www.facebook.com/fabrykazapachu/ wiadomość e-mail zawierająca następujące dane:- imię i nazwisko,- adres zamieszkania- numer telefonu.

4.7. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora Konkursu w przeciągu 7 dni roboczych po terminie rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

4.8. Organizator Konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie Nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez Laureata, podania danych nieprawdziwych lub niepełnych w sposób uniemożliwiających przekazanie Laureatowi Nagrody. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego Laureata na to miejsce.

4.9. Jeżeli po dacie rozstrzygnięcia Konkursu pojawią się okoliczności, w wyniku których odpadnie podstawa przyznania nagród (otrzymanie dowodu oszustwa w Konkursie itp.) dany Uczestnik Konkursu traci nagrodę. Informacja o zmianie Laureata pojawi się na stronie poświęconej Konkursowi. Anulowanie nagrody może nastąpić do 7 dni roboczych.

§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować pod adres biuro@fabrykazapachu.pl. Przyjmowanie reklamacji jednak następuje nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacja zgłoszona przez Uczestnika po upływie tego terminu nie będzie przez Organizatora rozpatrywana.

5.2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.

5.3. W temacie wiadomości należy dodać dopisek „Reklamacja Konkurs Fabryka Zapachu”.

5.4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis reklamacji.

5.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty doręczenia wiadomości. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana Uczestnikowi e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.

5.6. Decyzja Komisji Konkursowej nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Organizator upoważnia Komisję Konkursową do podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia Uczestników z Konkursu.

6.2. Decyzje Komisji o których mowa w ust. 6.1. powyżej mogą zapaść w szczególności w przypadku naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub podejmowania przez Uczestnika innych działań, które w opinii Komisji wpływają lub mogą wpłynąć na przebieg Konkursu, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub wpływają lub mogą wpłynąć niekorzystanie na wizerunek Organizatora, a także naruszają lub mogą naruszyć interesy lub prawa innych Uczestników Konkursu.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie trakcie trwania konkursu bez podawania przyczyny, jak również przerwania lub przedłużenia Konkursu.

Nowości
Calvin Klein MAN EDT 100ML
Calvin Klein MAN EDT 100ML
149,90 zł
szt.
Paco Rabanne Invictus Victory EDP 50ML
Paco Rabanne Invictus Victory EDP 50ML
359,90 zł
szt.
Givenchy Gentleman EDP 50ML
Givenchy Gentleman EDP 50ML
359,90 zł
szt.
Versace Eros Flame EDP 50ML
Versace Eros Flame EDP 50ML
319,90 zł
szt.
Givenchy Irresistible EDP 80ML
Givenchy Irresistible EDP 80ML
409,90 zł
szt.
Calvin Klein Deep Euphoria  EDP 50ML
Calvin Klein Deep Euphoria EDP 50ML
249,90 zł
szt.
Hugo Boss Bottled Infinite EDP 100ML
Hugo Boss Bottled Infinite EDP 100ML
259,90 zł
szt.
Givenchy L'Interdit EDP 80ML
Givenchy L'Interdit EDP 80ML
429,90 zł
szt.
Carolina Herrera Very Good Girl EDP 30ML
Carolina Herrera Very Good Girl EDP 30ML
429,90 zł
szt.
Thierry Mugler Angel Nova EDP 50ML
Thierry Mugler Angel Nova EDP 50ML
449,90 zł
szt.
Bestsellery
017W Fabryka Zapachu
017W Fabryka Zapachu
12,90 zł
021W Fabryka Zapachu
021W Fabryka Zapachu
12,90 zł
023W Fabryka Zapachu
023W Fabryka Zapachu
12,90 zł
024W Fabryka Zapachu
024W Fabryka Zapachu
12,90 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium